Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DarmowePlakaty.pl

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.     Sklep internetowy DarmowePlakaty.pl działający pod adresem URL: www.darmoweplakaty.pl jest prowadzony i stanowi własność firmy "Sabes" Sebastian Goworek, ul. Okrężna 7a/20, 41-100 Siemianowice Śląskie, REGON: 020163264, NIP: 8862614402,  (Sprzedawca).
2.     Sklep internetowy DarmowePlakaty.pl umożliwia przeglądanie w trybie on-line znajdujących się w sprzedaży towarów oraz składanie za pośrednictwem Sklepu internetowego, drogą elektroniczną zapytań dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie oraz składania przez Klientów Zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu Internetowego DarmowePlakaty.pl.
3.     Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu internetowego DarmowePlakaty.pl
4.    Każdy Klient Sklepu internetowego DarmowePlakaty.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Poprzez dokonanie przez Klienta czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.darmoweplakaty.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
5.     Korzystanie ze Sklepu internetowego DarmowePlakaty.pl  możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX JavaScript i Cookie lub

b)    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

c)    akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player oraz Aurigma Image Uploader, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalację,

d)    minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

6.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.darmoweplakaty.pl oraz sporządzić jego wydruk.

7.    Katalog produktów dostępnych w Sklepie internetowym DarmowePlakaty.pl oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

II.    DEFINICJE.

1.    Poniższe słowa i wyrażenia będą miały znaczenie następujące, chyba, że co innego wynika z kontekstu niniejszego Regulaminu:

1.1.    Sprzedawca – "Sabes" Sebastian Goworek, ul. Okrężna 7a/20,

41-100 Siemianowice Śląskie, REGON: 020163264, NIP: 8862614402 (Sprzedawca).

1.2.    Sklep, Sklep internetowy, Sklep internetowy DarmowePlakaty.pl – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem URL: www.darmoweplakaty.pl.

1.3.    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych czynności rejestracyjnych dokonują zamówienia w Sklepie Internetowym DarmowePlakaty.pl (w tym również Konsument).

1.4.    Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6.    Konto – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość składania zamówień po dokonaniu czynności rejestracyjnych i zalogowaniu.

1.7.    Logowanie – czynność poprzedzająca złożenie przez Klienta zamówienia. Dokonywane poprzez podanie adresu e-mail Klienta i ustanowionego przez Klienta podczas czynności rejestracji hasła.

1.8.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu.

1.9.    Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.

 

III.    WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DarmowePlakaty.pl.

1.    W ramach serwisu www.darmoweplakaty.pl Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług, o których mowa w art. I pkt 2 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.    Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego DarmowePlakaty.pl i składanie zamówień na zakup wybranych Produktów za jego pośrednictwem, poprzedza dokonanie przez Klienta jednorazowej Rejestracji, poprzez podanie adresu e-mail Klienta oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego i podanie pełnych i prawidłowych danych wskazanych w tym formularzu. 

3.    W formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest prawidłowego wypełnienia wszystkich rubryk. Klient odpowiada za prawidłowość podanych w formularzu rejestracyjnym danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania w formularzu rejestracyjnym danych.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

5.    Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

6.    Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu internetowego.

7.    Rejestracja Klienta zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną przesłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 

8.    Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego DarmowePlakaty.pl. odbywa się poprzez:

a)    zalogowanie się przez Klienta do swojego Konta na stronie internetowej Sklepu z wykorzystaniem podanego w procesie rejestracji adresu e-mail i hasła dostępu;

b)      dokonanie wyboru Produktów oraz ich ilości, korzystając z katalogu Produktów dostępnych w Sklepie;

c)    potwierdzenie dokonanego wyboru Produktów oraz wybór przez Klienta adresu do wysyłki i formy płatności za zakupiony towar, poprzez wypełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie do Sprzedającego z Konta Klienta.

9.    Złożenie przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu internetowego DarmowePlakaty.pl Zamówienia na zakup wskazanych przez niego w formularzu zamówienia produktów dostępnych w Sklepie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji Klienta, bądź składania przez niego Zamówienia.

11.    Po złożeniu Zamówienia, Klient – na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail – otrzymuje e-mail zwrotny będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu i dostępności zamówionych przez Klienta towarów.

12.    Potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości e-mail, przesłanej przez Sprzedawcę, równoznaczne jest z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty. W zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne elementy Zamówienia, w szczególności opis i ilość zamówionych Produktów, ich cenę netto i brutto, dane Klienta oraz koszty i adres do wysyłki.

13.    Po złożeniu przez klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego Zamówienia na zakup wybranych produktów dostępnych w Sklepie i potwierdzeniu przez Sprzedawcę Zamówienia w postaci zwrotnej wiadomości elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia produktów, na warunkach wskazanych w formularzu Zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.

14.    Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia Zamówienia, lub najbliższego dnia roboczego po jego otrzymaniu, w przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, Sprzedawca potwierdzi dostępność Produktu oraz poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

15.    W przypadku złożenia Zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.

16.    Sprzedawca dostarczy zamówione towary przesyłką kurierską, lub elektroniczną. Koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia i w potwierdzeniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy ponosi Klient.

17.    Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

18.    Do każdego wysyłanego Zamówienia możemy wystawić fakturę VAT, która zostanie dostarczona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 

 

IV.    SPOSOBY PŁATNOŚCI.

1.    Płatność przez Klienta za zakupiony za pośrednictwem Sklepu internetowego towar może być dokonana w następujący sposób:

a)    przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Idea Bank, numer rachunku: 63 1950 0001 2006 0653 6505 0002 wraz z podaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru zamówienia otrzymanego w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę; lub

2.    Brak płatności w formie przelewu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, uznawane będzie za odstąpienie od Umowy i rezygnację przez Klienta z realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Klientowi lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki.

4.    Ceny towarów podane w Sklepie internetowym są jednostkowymi cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

5.    Ceny towarów dostępnych w Sklepie internetowym, uwidocznione w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta, są obowiązujące dla danej transakcji sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wycofywania Produktów, wprowadzania nowych Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania oraz modyfikowania akcji promocyjnych i polityki rabatowej obowiązujących w sklepie. Zmiany, o których mowa powyżej, nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

6.    Do sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień Klientów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych szczególną formą sprzedaży, Klient ma prawo anulować Zamówienie lub zrealizować je na warunkach oraz z uwzględnieniem cen obowiązujących poza warunkami promocji i wyprzedaży.

 

V. RĘKOJMIA. GWARANCJA

1.    Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi.

2.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3.    Reklamacje z tytułu rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres e-mail: sabespl@interia.pl. 

4.     Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

5.    W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy, wolny od wad.

6.    Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. Zwrot dokonany zostanie na podstawie odesłanej przez Klienta podpisanej faktury korygującej oraz informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, w terminie 2 dni roboczych przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

 

VI.     ZWROTY.

1.    W przypadku, gdy Klient, zawierający za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży, jest Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia na adres e-mail sabespl@interia.pl przed jego upływem. Zwrot  zakupionego towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru zakupionego towaru.

2.    Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres wskazany w mailu zwrotnym do Klienta.

3.    Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz numer konta, na które Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar.

4.    Równowartość ceny zapłaconej przez Klienta za zwrócony towar zostanie przekazana przelewem bankowym na podany przez Klienta rachunek bankowy.

 

VII.     DANE OSOBOWE.

1.    Podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dane osobowe, przy dokonywaniu rejestracji w Sklepie internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w bazie klientów Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych za pośrednictwem sklepu Umów.

2.    Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy klientów Sprzedawcy.

3.    Dane osobowe Klientów są przetwarzane i chronione przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.), w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do tych danych. Zbiór danych osobowych Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym, którego administratorem jest Sprzedawca został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Danych Osobowych.

 

VIII.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.domswiatla.pl  i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2.    Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.

3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy,

b)    skutki korzystania ze Sklepu Internetowego DarmowePlakaty.pl  przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c)    szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

IX.    POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

1.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2.    Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).

3.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa powyżej, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

6.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.